Regulamin serwisu Mlokalo.pl

 

 1. Postanowienia wstępne.
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez Portal Ogłoszeniowy Mlokalo.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń nieruchomości w Portalu Ogłoszeniowym Mlokalo.pl.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu Ogłoszeniowego Mlokalo.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Portal Ogłoszeniowy Mlokalo.pl, właścicielem jest osoba prywatna Krzysztof Stankowski, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Portal Ogłoszeniowy Mlokalo.pl albo Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Mlokalo.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Mlokalo.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Przedmiot — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Polski, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu (panel administracyjny – „Moje Konto”);

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w załączniku nr 3;

Plany promocyjne – zestaw płatnych usług promocyjnych Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, zmiana kolejności. Rodzaje Planów promocyjnych, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 6;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Portalu Mlokalo.pl, określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.
 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Przedmiotem jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot oraz wskazywać, czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu o różnych cechach. Ten sam towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. 
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Przedmiotu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Przedmiotu, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Portalem.
 7. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 8. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.
 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Właściciela Portalu Mlokalo.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Właściciela Portalu Mlokalo.pl.
 1. Ogłoszenia - Konto.
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko jedne Konto w Portalu.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 1. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl wymaga:
     1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
     2. Przesłania treści Ogłoszenia. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulamin
 1. Emisja Ogłoszenia w Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, chyba że Użytkownik nie wybierze innego okresu trwania ogłoszenia. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Portalu,
 2. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
 3. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 4. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 7. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Promowania Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 7 do Regulaminu.
 8. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Promowania Ogłoszeń oraz usługi Planów Promowań.
 9. Zasady odpowiedzialności.
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii,
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 1. Operator nie odpowiada za.
 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
 4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 5. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 6. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 1. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 1. Płatności.

Użytkownik może korzystać w Portalu z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:

 1. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
 2. poprzez zlecenie płatności z wykorzystaniem serwisów płatniczych dostępnych w ramach Portalu (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za usługi płatne świadczone w ramach Portalu).
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin dostępny jest w Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu Ogłoszeń Mlokalo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Pakiet Ogłoszeń:

 

 1. Plan Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
 2. Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Planów Ogłoszeń obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.
 3. Wysokość opłat i rodzaje Planów Ogłoszeń obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest tu. Podane ceny są cenami brutto.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Plany Ogłoszeń. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Plany Ogłoszeń, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 6. Płatności za Plany Ogłoszeń mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie Mlokalo.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.
 7. Po dokonaniu zakupu Planu Ogłoszeń, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Planu Ogłoszeń. 
 8. Plan Ogłoszeń jest ważny przez 30 dni od chwili jego aktywacji, Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Plan Ogłoszeń ulega dezaktywacji.
 9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Planu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi.

Załącznik nr 4 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu:

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na poniższy adres e-mail)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Mlokalo.pl. Data zawarcia umowy to ................................................

Załącznik nr 5 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych:

Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).

W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu emisji pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. 

W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.